Nytt prosjekt: Kartlegging av arbeid med samisk kunst og kultur i kulturvirksomheter i Norge

Proba har fått i oppdrag av Kulturdirektoratet å kartlegge hvordan kulturvirksomheter i Norge arbeider med programmering, formidling og kompetanse om samisk kunst og kultur. Oppdraget skal gi Kulturdirektoratet og dets samarbeidspartnere Sametinget og Samerådet et kunnskapsgrunnlag for videre tiltak og innsatser for arbeid på feltet. Videre er det et mål at oppdraget skal bidra til økt oppmerksomhet om samisk kunst og kultur i kultursektoren, og i det norske samfunnet for øvrig. Oppdraget gjennomføres ved hjelp av spørreundersøkelse og intervjuer blant et utvalg kulturvirksomheter, og i tett dialog med referansegruppe med representanter fra sektoren.

Prosjektet skal ferdigstilles våren 2024. Prosjektleder i Proba er Ida Gram.