Nytt prosjekt: Evaluering av kvalitet og organisering i kvalifiseringstiltak for tolker

Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Kantar Public har fått i oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) å evaluere kvalitet og organisering av kvalifiseringstiltak for tolker. Formålet er å undersøke om tolkelovens krav til kvalitet i tolking ivaretas godt nok av tolker som har gjennomført de ulike kvalifiseringstiltakene som tilbys ved norske universiteter og høyskoler.

Prosjektet er todelt. Delprosjekt 1 fokuserer på tospråkstesten og tolkens ansvarsområde: Dekker Tospråktesten og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) offentlige organers behov for et kvalifiseringstilbud i tolking på et lavere nivå enn tolkeutdanning ved universiteter og høgskoler?

Delprosjekt 2 har som mål å innhente en helhetlig forståelse av kvalifiseringstilbudet for tolkeprofesjonen i Norge i dag: Dekker kvalifiseringstilbudene i tolking i Norge samfunnets samlede behov for tolkekvalifisering?

For å svare på dette vil vi benytte flere metoder. Vi legger opp til en gjennomgang av ulike dokumenter, en intervjuundersøkelse, en spørreundersøkelse, observasjon og analyse av registerdata og studiebarometer.

Prosjektet skal ferdigstilles i november 2024.

Prosjektleder i Proba er Tonje Bentzen.