Informasjon om personvern – prosjektet «Forskningsprosjekt om frafall fra introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere»

For å oppfylle lovpålagte krav til personvern, opplyser vi om følgende i forbindelse med prosjektet «Forskningsprosjekt om frafall fra introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere»:

Om prosjektet

Proba samfunnsanalyse holder på med et forskningsprosjekt om frafall fra ordningene under integreringsloven. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

I prosjektet skal vi undersøke både omfang av frafall og årsaker til at noen faller fra i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Videre skal vi undersøke hvordan frafallet varierer med individuelle kjennetegn ved deltakere i disse ordningene og kjennetegn ved kommunene hvor deltakerne gjennomfører introduksjonsprogrammet og/eller opplæring.

Forskningsoppdraget er forankret i regjeringens handlingsplan Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024). Derfor skal vi særlig undersøke negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og vold i nære relasjoner som mulige årsaker til frafall fra ordningene.

Basert på funnene i prosjektet skal vi utlede anbefalinger om tiltak som kan motvirke frafall og bygge ned barrierer for deltakelse i ordningene.

Undersøkelsen er basert på en landsdekkende spørreundersøkelse blant programrådgivere og norsklærere og intervjuer med ledere, ansatte og deltakere i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap i seks kommuner. I tillegg skal vi analysere individdata fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). NIR inneholder opplysninger om enkeltpersoners deltakelse i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, herunder tiltak og innhold i program/opplæring, sluttmål, fravær og årsak til fravær og avslutningsårsaker.

Prosjektet er finansiert av IMDi. Proba samfunnsanalyse er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, som skal avsluttet desember 2023.

Dine rettigheter
Hvis det kommer frem opplysninger om deg i det som vi skriver, eller har i dokumentene våre, har du rett til å få se hvilken informasjon om deg som vi samler inn. Du kan også kan be om at informasjonen slettes slik at den ikke finnes lenger. Det som det er noen opplysninger som er feil kan du si ifra og be forskeren rette dem. Du kan også spørre om å få en kopi av få informasjonen av oss. Du kan også klage til Datatilsynet dersom du synes at vi har behandlet opplysningene om deg på en uforsiktig måte eller på en måte som ikke er riktig.

Behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er vurdert av SIKT (tidligere NSD – Norsk senter for forskningsdata AS).

Hvis du har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder i Proba: Saliha El Amrani, på e-post: sea@proba.no, telefon: 98 76 36 56.

Hvis du har spørsmål knyttet til Sikt sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med Sikt, på epost: postmottak@sikt.no, telefon: 73 98 40 40.