Informasjon om personvern – prosjektet «Følgeevaluering av midlertidige lovendringer som følge av høye ankomster av fordrevne fra Ukraina»

For å oppfylle lovpålagte krav til personvern, opplyser vi om følgende i forbindelse med prosjektet «Følgeevaluering av midlertidige lovendringer som følge av høye ankomster av fordrevne fra Ukraina»:

Om prosjektet 

Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Advokatfirma Lund & Co fått i oppdrag av Arbeids- og inkluderingsdepartementet å evaluere de midlertidige lovendringene som er vedtatt som følge av økte flyktningstrømmer fra Ukraina.

Endringene innebærer hjemler for å lette kravene på offentlige tjenesteleveranser for å styrke kapasiteten til å ta imot de mange fordrevne som har ankommet fra Ukraina. Evalueringen skal belyse positive og negative virkninger av lovendringene og hvor godt prosessen med å endre lovene har fungert. Det innebærer at vi blant annet skal kartlegge om hjemlene er tatt i bruk, om de har påvirket kvaliteten i tjenestetilbudet og om de har bidratt til økt kapasitet til bosetting.

Evalueringen er basert på intervjuer med ledere og andre representanter i statlig og kommunalt forvaltning på tjenesteområder som er berørt av lovendringene, intervjuer med et utvalg høringsinstanser og en landsdekkende spørreundersøkelse blant ledere i kommunale forvaltning på tjenesteområder som er berørt av lovendringene. I tillegg skal vi analysere individdata fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og IMDi Bosetting. NIR og IMDi bosetting inneholder, i tillegg til demografiske opplysninger som alder, kjønn og statsborgerskap, opplysninger om enkeltpersoners deltakelse i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, herunder tiltak og innhold i program/opplæring.

Prosjektet er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Proba samfunnsanalyse er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, som skal avsluttes 15. juni 2024.

Dine rettigheter
Hvis det kommer frem opplysninger om deg i det som vi skriver, eller har i dokumentene våre, har du rett til å få se hvilken informasjon om deg som vi samler inn. Du kan også kan be om at informasjonen slettes slik at den ikke finnes lenger. Det som det er noen opplysninger som er feil kan du si ifra og be forskeren rette dem. Du kan også spørre om å få en kopi av få informasjonen av oss. Du kan også klage til Datatilsynet dersom du synes at vi har behandlet opplysningene om deg på en uforsiktig måte eller på en måte som ikke er riktig.

Behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er vurdert av SIKT (tidligere NSD – Norsk senter for forskningsdata AS).

Hvis du har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder i Proba: Audun Gleinsvik, på e-post: ag@proba.no, telefon: 95 72 65 43.

Hvis du har spørsmål knyttet til Sikt sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med Sikt, på epost: postmottak@sikt.no, telefon: 73 98 40 40.