Nytt prosjekt: Områdegjennomgang av arbeidsmarkedstiltak

Proba samfunnsanalyse skal i samarbeid med Oslo Economics og Frischsenteret gjennomføre en områdegjennomgang av arbeidsmarkedstiltak. Oppdragsgivere er Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet.

Områdegjennomganger skal utrede og foreslå endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og økt handlingsrom i budsjettene. Formålet med områdegjennomgangen av arbeidsmarkedstiltaksområdet er å oppnå raskere og mer stabil tilknytning til arbeidslivet for flere, gjennom mer effektiv og kunnskapsbasert bruk av arbeidsmarkedstiltak.

I prosjektet skal vi undersøke i hvilken grad bruken av arbeidsmarkedstiltak er kunnskapsbasert, og utarbeide forslag til hvordan tiltaksbruken kan bli mer effektiv basert på foreliggende kunnskap om effekter. Det innebærer å oppsummere eksisterende kunnskap om hva som virker for de ulike brukergruppene, undersøke i hvilken grad og hvordan kunnskapen systematiseres, formidles til og tas i bruk i førstelinjen i NAV, samt identifisere hindringer for at veiledernes beslutninger samsvarer med kunnskap om effektiv tiltaksbruk. Til slutt skal vi utarbeide forslag til hvordan NAV kan utvikle og ta i bruk kunnskap i møte med brukerne, på en måte som bidrar til effektiv bruk av de arbeidsrettede tiltakene, og beregne gevinster og kostnader ved mulige endringer.

Datagrunnlaget i prosjektet vil bestå av forskningslitteratur, statistikk, et stort antall intervjuer, dokumentstudier, samt flere workshops.

Prosjektet skal gjennomføres i perioden desember 2022 – desember 2023. Oslo Economics er prosjektledere.

Kontaktperson i Proba: Helene Berg