Nytt prosjekt: Kartlegging av rutiner og retningslinjer for bestilling og bruk av tolk i helse- og omsorgssektoren

På oppdrag for Helsedirektoratet kartlegger Proba samfunnsanalyse forekomst og bruk av retningslinjer for bestilling og bruk av tolk i statlige og kommunale helse- og omsorgstjenester. Formålet med prosjektet er å innhente kunnskap om retningslinjer for bestilling og bruk av tolk i helse- og omsorgssektoren, samt å undersøke hvorvidt eksisterende retningslinjer er i samsvar med tolkeloven og tolkeforskriften. Videre skal prosjektet fremskaffe kunnskap om helsepersonells erfaringer med bestilling og bruk av tolk. På bakgrunn av funn fra undersøkelsen skal det utledes anbefalinger om mulige forbedringspunkter for bruk av tolk i sektoren. Resultatene skal brukes av Helsedirektoratet som grunnlag for å utvikle veiledningstiltak til tjenestene. Kartleggingen vil bli basert på gjennomgang av innsendte retningslinjer og intervjuer med helsepersonell i et utvalg kommuner og helseforetak. Prosjektleder i Proba er Tonje Bentzen.