Nytt prosjekt: NAVs oppfølging av personer som mottar arbeidsavklaringspenger

Proba skal gjennomføre en undersøkelse av hvordan NAVs oppfølging av mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) fungerer, sett opp mot hensikten med ordningen. Vi skal vurdere hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra, sett fra både brukers og veileders perspektiv. Vi skal intervjue en rekke brukere og NAV-veiledere for å få innsikt i de ulike delene av oppfølgingsløpet. I tillegg skal vi gjennomføre en omfattende dokumentstudie av arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner, for å vurdere sammenhengen mellom brukers behov og hva som tilbys i ulike deler av oppfølgingsløpet. Vi skal også se på hvordan brukers stemme kommer til uttrykk i disse dokumentene. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2023.

Kontaktperson er Pia Dybvik Staalesen, pds@proba.no