Velkommen, Ida!

Vi ønsker Ida Gram velkommen som ny medarbeider i Proba. Med fartstid fra Footstep og Rambøll Management Consulting er hun en erfaren utreder og prosjektleder, og hun har utført mange analyse-, utrednings- og evalueringsprosjekter for ulike oppdragsgivere, primært offentlige virksomheter. Ida er statsviter, og kjenner spesielt god til utdannings-, sysselset­tings- og kulturfeltet, men har også arbeidet med en rekke oppdrag som belyser arbeidsgiver- og vel­ferdspolitiske problemstillinger. Hun kjenner også godt til kommunal virksomhet gjennom en rekke oppdrag for KS og ulike norske kommuner. Videre har hun gode ferdigheter i både kvalitative og kvantita­tive metoder, i tillegg til at hun har mye erfaring med prosessledelse og interessent- og bruker­invol­vering.