Nytt prosjekt: Evaluering av norsktreningstilbud i regi av frivillige organisasjoner

Strategien Hverdagsintegrering – Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024 legger til grunn at gode norskferdigheter er avgjørende for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. For at flere skal få anledning til å praktisere norsk og øke sine norskferdigheter, er det behov for en sterkere satsing på norsktrening. Et av tiltakene i strategien er å tilrettelegge for norsktrening i regi av frivillige organisasjoner.

Proba har blitt tildelt et oppdrag med å kartlegge og evaluere norsktreningstilbud i regi av frivillige organisasjoner. Vi skal kartlegge norsktreningstilbud, oppsummere erfaringer og finne frem til gode norsktreningspraksiser. Funnene og anbefalingene skal danne et kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratets tilskuddsordning og for kompetanseheving av aktørene som tilbyr norsktrening. Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet ønsker også å benytte kunnskapen til å forbedre egen forvaltning, prosjektoppfølging og erfaringsdeling.

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet er oppdragsgiver, og prosjektet skal ferdigstilles i juni 2023. Prosjektleder i Proba er Tonje Bentzen