Nytt prosjekt: Kunnskapsdepartementets styring av laget rundt barnet og eleven

Dette prosjektet er en case-studie av Kunnskapsdepartementets styringsprosesser knyttet til laget rundt barnet og eleven. Proba skal planlegge og fasilitere dialogmøter med representanter for utvalgte kommuner og fylkeskommuner samt andre aktører. Funn, vurderinger og anbefalinger skal deretter oppsummeres og sammenfattes i en sluttrapport. Oppdraget inngår i et pågående arbeid i departementet som ledes av Knutepunkt for styring i KD, og hvor et utvalg avdelinger er representert i prosjektgruppa. Erfaringene fra case-studien, og anbefalingene som kan utledes på basis av dem, skal i sin tur inngå som et kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av departementets styringsverktøy og -metodikk ut mot kommunesektoren, med spesiell vekt på anvendelse av pedagogiske – eller såkalt «myke» – virkemidler. Prosjektleder i Proba er Jens Plahte.