Nytt prosjekt: Oppfølging av langtidsledige

I 2017 lanserte Regjeringen en forsterket satsing overfor langtidsledige, spesielt rettet mot personer med seks måneder igjen av sine dagpengerettigheter. Satsingen er blant annet beskrevet i en pressemelding i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017, og innebar en ekstrabevilgning på totalt 57 millioner kroner. Hensikten med satsingen var å hjelpe flere langtidsledige tilbake til jobb eller ut i utdanning/aktivitet.

I samarbeid med Frischsenteret skal Proba evaluere denne satsingen. Vi skal undersøke hvorvidt målene ble oppnådd. For å svare på dette vil vi også studere i hvilken grad satsingen faktisk resulterte i tettere oppfølging.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er oppdragsgiver. Prosjektleder i Proba er Helene Berg.