Nytt prosjekt: Evaluering av Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Proba har fått oppdraget med å evaluere Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Kompetanseteamet er et nasjonalt, tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet og utsatte personer med råd og veiledning i saker om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Teamet ble etablert i 2004 og består i dag av medlemmer fra Bufdir, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Helsedirektoratet.

I denne evalueringen skal Proba vurdere teamets mandat, organisering og arbeidsform, hvordan samarbeidet med andre instanser fungerer, samt hvordan bistanden oppleves av utsatte personer som kommer i kontakt med teamet.

Evalueringen skal bygge på intervjuer med teamets medlemmer, eksterne samarbeidspartnere og utsatte personer. I tillegg vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse blant minoritetsrådgivere og ansatte ved krisesentre, en litteratur- og dokumentgjennomgang og en gjennomgang av utvalgte enkeltsaker.

Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2022. Oppdragsgiver er Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Prosjektleder i Proba er Jens Lunnan Hjort.