Nytt prosjekt: Evaluering av nasjonalt utvalg for bosetting

Proba har blitt tildelt oppdraget med å evaluere Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering og nedlegging av mottak samt omsorgssentra, som er et partssammensatt utvalg med fem representanter fra statlig side og fem representanter fra kommunesiden. Utvalget tar blant annet beslutninger om hvordan nyankomne flyktninger skal fordeles mellom fylker og kommuner. Utvalgets mandat og partenes forpliktelser er nedfelt i en samarbeidsavtale mellom kommunesektorens organisasjon (KS) og fire departementer. Samarbeidsavtalen gjelder for 2018-2021, og skal revideres og fornyes innen utgangen av inneværende år. Det viktigste formålet med prosjektet er å avklare behovet for eventuelle endringer, og framsette anbefalinger til partene, som skal enes om en ny avtale.

Vår datainnsamling består i korte trekk av en dokumentgjennomgang og en intervjuundersøkelse. I tillegg vil vi observere et møte i Nasjonalt utvalg. I dokumentgjennomgangen vil vi blant annet gjennomgå møtereferater, saksdokumenter og internevalueringer. I intervjuundersøkelsen skal vi gjennomføre intervjuer med utvalgsmedlemmer og med representanter for utvalgte kommuner og fylkeskommuner.

Prosjektet skal ferdigstilles september 2021. Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet, og prosjektleder i Proba er Jens Lunnan Hjort.