Velkommen, Jens!

Vi ønsker Jens Lunnan Hjort velkommen som ny medarbeider i Proba. Jens har doktorgrad i sosiologi, og har de seneste årene jobbet med forskning og analyse i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Her har han jobbet med en rekke analyser, spørreundersøkelser, kunnskapsoppsummeringer og FoU-prosjekter, og en periode også fungert som analysesjef. Jens forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2016, med en avhandling om Oslo-ungdommers fremtidsorienteringer, individualisering og sosial ulikhet. Fra tidligere har han også to års erfaring fra forskningsinstituttet NOVA, hvor han jobbet med evalueringer og kunnskapsoppsummeringer innen barnevern og barnefattigdom. Jens har særlig bred kompetanse på integreringsfeltet og oppvekstfeltet, men er samtidig også en generalist som vil anvende sine ferdigheter på både kvantitative og kvalitative metoder i arbeid med hele Probas prosjektportefølje.