To nye prosjekter: «Forankring av kultursektoren i kommunesektoren» og «Tilstandsrapporter for universell utforming»

Nytt prosjekt: Forankring av kultursektoren i kommunesektoren

Kommunene bruker like mye penger på kultur som det staten gjør, men kulturpolitikken i kommunene er likevel lite synlig og ofte utydelig. I samarbeid med Oxford Research og på oppdrag fra KS skal vi belyse kommunenes mål på kulturfeltet, kommunesektorens plass i den nasjonale kulturpolitikken, hvordan kulturfeltet tydeliggjøres som et selvstendig tjenesteområde i kommunene samt hvilket kompetansebehov kommunene har på dette feltet. Prosjektet skal avsluttes i 2021.

 

Nytt prosjekt: Tilstandsrapporter for universell utforming

Det er store variasjoner i hvor langt kommunene er kommet med universell utforming og med å sikre alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, like muligheter til deltagelse i samfunnet. Bufdir ønsker å få belyst om det bør stilles krav om at alle kommuner lager regelmessige rapporter om arbeidet på disse politikkområdene. Rapportene kan bidra til å synliggjøre politikkfeltene og til å belyse behov tiltak lokalt og nasjonalt. Prosjektet skal avsluttes i februar 2021.