Nytt prosjekt: Evaluering av tilskuddsordninger for seksuell helse

Strategien «Snakk om det!», regjeringens strategi for seksuell helse, tar utgangspunkt i at seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle livsfaser. Strategiens overordnede mål er å sikre god seksuell helse i hele befolkningen. To tilskuddsordninger er knyttet til oppfølging av strategien: Tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare sykdommer og Tilskudd for seksuell helse.

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Proba i samarbeid med Oxford Research evaluere tilskuddsordningene. Evalueringen skal ta for seg perioden 2017-2020. Formålet med evalueringen er å vurdere tilskuddsordningenes måloppnåelse, og om endring av ordningenes innretning kan forbedre måloppnåelsen.

Evalueringsmetodene er basert på en kombinasjon av flere datakilder og tilnærminger, og omfatter en gjennomgang av dokumenter og statistikk, søknader og rapportering, samt intervjuer med tilskuddssøkere og sentrale aktører.

Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av første kvartal 2021. Prosjektleder er Trude Thorbjørnsrud.