Nytt prosjekt: Omfang av negativ sosial kontroll

Arbeid mot negativ sosial kontroll har de siste årene blitt løftet frem som et stadig mer sentralt tema i integreringspolitikken. På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal Proba nå undersøke omfanget og graden av negativ sosial kontroll blant barn og unge i Norge. Vi vil særlig fokusere på hvordan negativ sosial kontroll kan defineres, og hvordan vi kan fremskaffe kvantifiserbar kunnskap om temaet. Prosjektet vil undersøke og kartlegge fenomenet negativ sosial kontroll i hele befolkningen, uavhengig av bakgrunn og tilhørighet.

Vi vil gjennomføre prosjektet i to deler. Den første delen består av en kunnskapsoppsummering og litteraturstudie der vi diskuterer begrepet «negativ sosial kontroll» og gjennomgår tidligere omfangsstudier gjennomført i Norge og andre nordiske land. I prosjektets andre del vil vi gjennomføre en egen survey blant elever i videregående skole. Her ønsker vi å gi et bedre tallgrunnlag over hvor mange barn og unge som lever med ulike grader av negativ sosial kontroll i Norge.

Prosjektet avsluttes i juni 2021 med en rapport som skal presentere funn fra prosjektets to deler og gi anbefalinger til IMDi for videre kunnskapsinnhenting. Anette Walstad Enes er prosjektleder.