Nytt prosjekt: Evaluering av Opprop Tveten

På oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB skal Proba evaluere Opprop Tveten, som er en alternativ læringsarena for økt livsmestring for elever på 9. trinn i ungdomsskolen. Målgruppen er elever som anses å stå i fare for å ikke klare å gjennomføre videregående opplæring, som mistrives på skolen, og som kan nyttiggjøre seg et slikt tilbud.

Evalueringen skal beskrive og vurdere resultatene av prosjektet, slik de påvirker og oppleves av elevene, skolene og bydelene/kommunen. Sluttrapporten skal beskrive modellen som Opprop Tveten baserer seg på, hvordan modellen er i samsvar med læreplaner og relevante regelverk, og modellens faglige og politiske kontekst knyttet til forebygging av utenforskap. Evalueringen skal videre formidle funn og resultater, og skal beskrive modellens utviklingspotensiale.

Evalueringsmetodene omfatter en litteratur- og dokumentgjennomgang, og vi vil intervjue sentrale aktører. I tillegg vil vi gjøre analyser på det eksisterende datamaterialet som vil kunne si noe om virkningene av tiltaket.

Prosjektet skal ferdigstilles innen februar 2021. Prosjektleder i Proba er Jens Plahte.