Nytt prosjekt: Evaluering av system for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal Proba evaluere systemet for Nye metoder. Samarbeidspartnere er Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund i Sverige, samt de uavhengige forskerne professor Kristin Bakke Lysdahl ved Universitetet i Sørøst-Norge og Ivar Sønbø Kristiansen og Aslak Syse, som begge er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Professor Olav Helge ved Universitetet i Tromsø er ekstern kvalitetssikrer, med bistand fra førsteamanuensis Anne Kjersti Befring fra Universitetet i Oslo. Ved IHE er det i hovedsak forskerne Jenny Norlin og Katarina Gralén som vil være prosjektdeltakere.

Nye metoder er et beslutningssystem for innfasing og utfasing av behandlingsmetoder i den norske spesialisthelsetjenesten, og ble etablert i 2013. Formålet er blant annet å fremme likeverdig tilgang til trygge og effektive behan­dlingsmetoder, raskere innføring av nye, virksomme metoder, og utfasing av gamle metoder. Nye metoder skal under­støtte viktige helsepolitiske målsetninger, herunder kvalitet i tjenestene (jf.  kvalitets­meldingen), bed­re prio­riteringer (jf. prioriteringsmeldingen) og bedre legemiddelpolitikk (jf. legemid­del­meld­in­gen). I til­legg skal anskaffelsesloven og -regelverket følges, og beslutningsprosessene skal være åpne og etterprøvbare.

Sluttrapporten skal leveres innen utgangen av oktober 2021, og oppdraget skal besvare to hovedspørsmål:

  1. Er dagens organisering og saksbehandlings­proses­ser i sys­temet hensiktsmessig utformet og egnet til å oppnå de fastsatte målene?
  2. Er sys­temet rustet til å møte fremtidens medisinsk-teknologiske utvikling, herunder utvikling av persontilpas­set medisin?

Evalueringen vil bli basert på et bredt metodetilfang. Dokument- og litteraturstudier omfatter blant annet en undersøkelse av hvordan beslutningssystemene vil bli påvirket av nye teknologier, slik som kunstig intelligens og ulike former for persontilpasset behandling. Det vil bli foretatt beskrivelser og beregninger av ressurs- og tidsbruk i saksbehandlingen, og en begrenset registerstudie vil ta sikte på å bidra til å belyse om utvalgte pasientgrupper tilbys likeverdig behandling i ulike landsdeler. Det vil bli gjort en komparativ analyse av beslutningssystemene i Norge, Danmark, Sverige, England og Skottland. Vi vil også intervjue en rekke aktører og interessenter.

Det vil bli opprettet en rådgivende referansegruppe med bred representasjon fra aktører og interessenter, herunder brukerrepresentanter.

Prosjektleder og kontaktperson ved Proba er Jens Plahte.

 

Aktuelle lenker:

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Pressemelding fra Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi.

Nyhetsoppslag i Dagens medisin 9. oktober 2020.