Nytt prosjekt: Evaluering av autorisasjonsordningen for tolker

På oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal Proba evaluere autorisasjonsordningen for tolker. Hovedmålet med evalueringen er å bidra til kunnskapsbasert videreutvikling av autorisasjonsordningen. Prosjektet vil utforske hvorvidt ordningen oppnår sitt formål i tråd med samfunnets behov, om den autoriserer tolker av god kvalitet, om den bidrar til å oppfyllet behovet for høyt kvalifiserte tolker, og hvorvidt den innfrir tolkers forventninger til muligheter for kvalifisering. Prosjektet vil resultere i anbefalinger om hvilke løsninger som kan sikre en forutsigbar, effektiv og hensiktsmessig ordning som bidrar til en økning i antall statsautoriserte tolker, samtidig som kvaliteten opprettholdes.

Autorisasjonsordningen er en offentlig godkjenningsordning for tolker i Norge, og skal bidra til kvalitetssikring av tolker til offentlig sektor. For å bli statsautorisert tolk, må tolken ha bestått autorisasjonsprøven; en krevende prøve i praktisk muntlig tolking. Prøven består av en skriftlig og muntlig del. Den skriftlige utgjør en silingsprosess til den faktiske autorisasjonsprøven, som er den muntlige prøven. Prøven stiller høye krav til kompetanse på muntlig tolking innenfor allmennspråk og fagterminologi innenfor helse, juss og forvaltning, i tillegg til kunnskap om tolkeetikk og tolketeknikk. Autorisasjonsprøvene har svært høy strykprosent, men med noe variasjon mellom de ulike språkene. Det er i dag OsloMet som har ansvar for å avholde autorisasjonsprøvene.

Prosjektet baserer seg på variert metodebruk. Innledningsvis vil vi foreta en gjennomgang av dokumenter som beskriver bakgrunnen for og forvaltningen av ordningen, beskrivelser av dagens autorisasjonsordning og omtaler av tilsvarende ordning i Sverige. Videre vil vi intervjue et utvalg statlige tolkebrukere, tolker, formidlere av tolketjenester, utdanningsinstitusjoner og tolkemyndigheter. Dernest vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse blant tolker, og til sist vil vi arrangere en workshop ved OsloMet for å presentere foreløpige resultater og drøfte utfordringer og mulige løsninger.

IMDi er ansvarlig fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Anette Walstad Enes er prosjektleder. Prosjektet vil ferdigstilles desember 2020.