Nytt prosjekt: Evaluering av talsperson- og tillitspersonordningen i barnevernet

På oppdrag for Bufdir har Proba fått i oppdrag å evaluere ordningen med tals- og tillitsperson, som skal bidra til at barns stemme blir hørt i barnevernssaker. Vi skal kartlegge hvordan ordningen praktiseres, hvor godt den ivaretar barns medvirkning, og om det er alternative løsninger som kunne sikret barns medvirkning på en bedre måte. Evalueringen skal ferdigstilles i løpet av 2021. Prosjektleder i Proba er Trude Thorbjørnsrud.