Nytt prosjekt: Utredning om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektoren

Proba samfunnsanalyse går nå i gang med en utredning for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). I denne utredningen skal vi undersøke hvorfor så få menn velger helse- og omsorgsyrker, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å øke andelen menn i denne sektoren. Vi vil fokusere spesielt på hva som styrer unges utdanningsvalg. I prosjektet kombineres en kvalitativ og en kvantitativ tilnærming, der både dokumentanalyse, dybeintervjuer, gruppeintervjuer og en spørreundersøkelse gjennomføres. Utredningen skal fremskaffe kunnskap og gi anbefalinger som kan danne grunnlag for å utvikle tiltak som tar sikte på å øke andelen menn i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet avsluttes i mars 2020, og prosjektleder i Proba er Henrik Skaug Sætra.