Nytt prosjekt: Bruken av digital aktivitetsplan i NAV

Proba har fått tildelt FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å undersøke bruken av digital aktivitetsplan i NAV. Den digitale aktivitetsplanen ble innført i slutten av 2017, og skal kunne brukes av alle som mottar arbeidsrettet oppfølging fra NAV. Digital aktivitetsplan er en delleveranse i NAVs satsing «Forenklet oppfølging».

I prosjektet skal vi definere kvalitet i den arbeidsrettede brukeroppfølgingen, undersøke hvordan den digitale aktivitetsplanen tas i bruk av ulike brukergrupper, og vurdere hvilken betydning løsningen har for kvaliteten i oppfølgingsløpet og i kommunikasjonen mellom veileder og bruker. Vi skal også undersøke hvilken betydning digital aktivitetsplan har for organiseringen av arbeidet på NAV-kontorene. Digital aktivitetsplan er et nytt verktøy i NAV, og prosjektet vil gi bred og systematisk kunnskap om hvordan det er tatt i bruk.

Vi vil benytte flere metoder, som dokumentstudier, analyse av registerdata, telefonintervjuer, samt en casestudie ved utvalgte NAV-kontorer med observasjon og intervjuer.

Prosjektet skal ferdigstilles i 2021. Helene Berg er prosjektleder