Vi gratulerer Otto med doktorgraden!

Vi gratulerer med vel gjennomført doktorgrad i samfunnsøkonomi for kollega Otto Sevaldson Lillebø. Otto har tatt doktorgraden ved institutt for økonomi på UiB. I avhandlingen har han sett på ulike sammenhenger mellom arbeidsmarkedsdeltakelse for eldre arbeidstakere og helse.

Fra UiBs omtale:
Avhandlingen er delt opp i fire artikler innen det samme temaet. En av artiklene studerer effekten av pensjonsreformen på arbeidsmarkedsdeltakelse og helse. For private arbeidstakere som tidligere var berettiget til tidligpensjonering gjennom AFP, viser studiet at flere stod i arbeid utover 62 år etter 2011. Dette førte imidlertid ikke til noen endringer i bruk av helsetjenester, akutte lidelser eller dødsfall på kort sikt. Lav arbeidsmarkedsdeltakelse blant eldre har umiddelbare kostnader for samfunnet, men også på lengre sikt som følge av lavere skatteinntekter. I tillegg har Lillebø sett på hvordan pensjonister opplever sin egen helse umiddelbart etter pensjonering, og om eventuelt dette kan spores til mer alvorlige hendelser som sykehusinnleggelser. Et funn er at personer som går av med pensjon ved fylte 67 år generelt oppfatter en forbedring i sin egen helse på kort sikt, men det er ingenting som tyder på at dette innebærer en endring i mer alvorlige hendelser som sykehusinnleggelser eller dødsfall. Funnene viser hvordan forskjellige datakilder bidrar til en større forståelse av helserelaterte spørsmål.

Lillebø har også sett på familiære konsekvenser når en person i husholdningen enten dør eller opplever en akutt lidelse som resulterer i sykehusinnleggelse. Et av funnene her er at hvis mannen eller konen dør, øker sannsynligheten for at ektefellen slutter å jobbe. Dette tyder på store negative konsekvenser for en husholdning som følge av at ektefellen dør. Et interessant funn er at dette i større grad gjelder for menn enn for kvinner, og at effekten er større jo yngre personene som opplever dødsfallet er. Dette viser også at endring i arbeidsmarkedsdeltakelse ikke bare er bestemt av egen helse, men også av plutselige endringer i ektefellers helse.

I den siste studien undersøkes effekten av økt ferie for personer som fyller 60. Hovedresultatet viser at konsekvensene av en uke ekstra ferie ikke påvirker antall sykedager eller sykemeldinger.

Les også intervju med Otto i Bergens Tidende: 2019-02-25_Bergens_Tidende_2019-02-25_print.