Nytt prosjekt: Flyktningers tilknytning til arbeidsmarkedet over tid

På oppdrag for IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal Proba undersøke årsaker til frafall fra arbeidslivet og barrierer mot varig tilknytning for flyktninger. Bakgrunnen er at flyktninger opplever en sterk økning i sysselsettingen de første årene i Norge, men at andelen som er i jobb flater ut og deretter avtar for de fleste flyktningegruppene.

Vi skal undersøke hvordan ulike mekanismer gjør seg gjeldende i individuelle karriereløp der flyktninger kommer inn i arbeid for deretter å falle ut. Vi skal undersøke mekanismer på individ- og gruppenivå, og belyse problematikken både fra gruppens eget perspektiv og et arbeidsgiverperspektiv.

I prosjektet vil vi i hovedsak bygge på et stort antall intervjuer med flyktninger fra enkelte land. Vi skal intervjue personer som har bodd i Norge en stund, og er uten arbeid i dag, men har hatt arbeid tidligere. Vi skal i tillegg intervjue representanter for arbeidsgiversiden og NAV-kontorer.

Kontaktperson i Proba er Helene Berg