Tre nye prosjekter til Proba!

Vi har nylig fått tre nye prosjekter, og går en travel høst i møte! Vi ser frem til å jobbe med spennende problemstillinger innen integrering og arbeidsinkludering:

Arbeidsgiverperspektivet i inkludering
På oppdrag for NHO skal vi belyse arbeidsgiverperspektivet i inkludering. Vi skal se på barrierer og potensiale for å ansette personer som ellers vil ha utfordringer på arbeidsmarkedet, samt undersøke hvilke virkemidler som er hensiktsmessige for virksomhetene. Vi skal belyse problemstillingene i et bransjeperspektiv. Undersøkelsen skal baseres på spørreundersøkelse blant NHOs medlemmer, samt gruppesamtaler med representanter for ulike bransjer. Undersøkelsen vil danne grunnlag for NHOs innspill til Sysselsettingsutvalget.

Kontaktperson hos Proba er Pia Dybvik Staalesen

Finansiering av kommunenes bosetting og integreringsarbeid
Proba har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å vurdere statens finansiering av kommunenes bosettings- og integreringsarbeid. Telemarksforskning er med som underleverandør. Prosjektet er stort (nær 3 mill.kr. pluss mva) og skal i hovedsak gjennomføres innen 1. februar 2019. Prosjektet omfatter både en vurdering av hvor godt dagens finansieringsordninger fungerer og om det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å endre finansieringsmodellen.  

Kontaktperson hos Proba er Audun Gleinsvik.

Indikatorer for integrering
Vi skal bistå IMDi med å utvikle et sett av indikatorer for integrering. Som del av prosjektet skal vi også drøfte hvordan man bør definere integrering, og kartlegge hva som er relevant statistikk på feltet, samt hvilke områder det mangler data på.

Kontaktperson hos Proba er Anette Enes.