Vi har fått FoU-midler fra NAV!

Vi er stolte over at prosjektsøknaden vår ble plukket ut som én av seks som får finansiering fra NAVs FoU-pott! I prosjektet skal vi undersøke AAP-mottakeres brukerløp i helsetjenester og NAV, samt deres arbeidstilknytning, både mens de mottar AAP og senere. Vi vil undersøke forløpet for spesifikke, relativt homogene, grupper, og undersøke hvilke tilbud og samarbeidsformer som finnes for disse gruppene, og hvor hensiktsmessig tilbudet er.

Vi skal gjennomføre fire delprosjekter der vi ser på fire ulike grupper. Vi vil dels bygge på analyser av koplede registerdata fra Norsk pasientregister og NAV, dels på intervjuer av medisinsk ekspertise og sentrale aktører rundt de aktuelle brukergruppene.

De fire delprosjektene handler om

  • AAP-mottakere med depresjon som hoveddiagnose
  • Unge AAP-mottakere med psykiske lidelser og rusproblemer
  • AAP-mottakere med ME
  • AAP-mottakere med rygglidelser

De overordnede problemstillingene er felles for de fire delprosjektene. Vi skal skaffe empirisk kunnskap om:

  • forløp i helsevesenet, NAV og arbeid for AAP-mottakere med ulike diagnoser
  • sammenhengen mellom typer forløp og tilbakeføring til/deltakelse i arbeid
  • hvilke behandlings- og arbeidsrettede tilbud som finnes for de aktuelle gruppene
  • en vurdering av samarbeidsformer og hensiktsmessigheten av ulike typer bistand/forløp, samt hvordan behandlingstjenestene kan bidra til mer arbeidsrettede brukerløp

Les mer om prosjektene som har fått støtte her.