Nytt oppdrag for Husbanken: Asker velferdslab

Proba skal beskrive status og erfaringer med Asker velferdslab. Velferdslab er utviklet gjennom et tjenestedesignprosjekt. Velferdslab skal gi hjelp til innbyggere som har behov for flere ulike velferdstjenester. Tjenestene skal samarbeide om helhetlig bistand til brukeren, og tjenestene skal være koordinerte. Det stilles også økte krav til brukerne om medvirkning.

Velferdslab er både et forsøk med ny tenkemåte (kommunen investerer i individene) og nye samarbeidsformer mellom ulike enheter i velferdsforvaltningen (kommunale og statlige), næringsliv og frivillighet. I tillegg innebærer Velferdslab også at man i større grad fokuserer på familie (og eventuelt nettverk), ikke bare enkeltindividene som mottakere av tjenester.

Oppdragsgiver er Husbanken. Kontaktperson i Proba er Trude Thorbjørnsrud.