Rapport – evaluering av omstilling i Statped

På bakgrunn av Stortingsmelding 18 Læring og fellesskap har Statped de siste årene vært gjennom en større omstillingsprosess. Gjennom denne prosessen var det ønskelig at Statped skulle bli mer tilgjengelig for brukerne og gi et mer likeverdig tilbud. Statped skulle ha spisskomptanse på sine områder og bidra til kunnskaps- og kompetansedeling innenfor disse områdene.

Proba har i samarbeid med Deloitte gjennomført en evaluering av omstillingsprosessen i Statped. Proba var underleverandør til Deloitte i prosjektet. Evalueringen er bestilt av Utdanningsdirektoratet og formålet med evalueringen var å gjøre en vurdering av hvordan selve omstillingsprossen har fungert, og om formålet med omstillingen har blitt oppnådd.

Rapporten finner du her.

Sentrale funn i evalueringen: 

Et krevende lederoppdrag

Det var en krevende oppgave å skulle lede omstillingsprosessen i Statped. Udir valgte derfor en erfaren leder som kunne mye om statlig styring når direktøren skulle ansettes. Medarbeiderne i Statped opplever at de har fått mye informasjon i omstillingsprosessen. Dette gir inntrykk av at ledelsen har vært opptatt av å fortelle, formidle og kanskje også inspirere medarbeiderne med i omstillingsprosessen.

Tidspress har ført til raske beslutninger og lite medbestemmelse

I rapporten kommer det frem at en del medarbeidere i Statped opplever at de ikke har vært involvert godt nok i omstillingsprosessen. Dette skyldes tidspresset i direktørgruppen hvor det har vært behov for å ta raske beslutninger og hovedkontoret har måttet ta en aktiv rolle i styringsdialogen. På en del punkter har det ikke vært tilstrekkelig tid til å involvere medarbeiderne på en god måte.

Felles system har ført til mer likhet i tjenestetilbudet

Med ny organisering fikk Statped et nytt, fells system for oppdragshåndtering. Dette har bidratt til at Statped som etat fremstår som tydelig og forutsigbar i søknadsbehandlingen. Den nye oppdragshåndteringen har bidratt til å synliggjøre forskjeller i tildeling av tjenester, og har ført til at søknadsbehandlingen er likere. Oppdragssystemet har ført til økt flerfaglighet ved at flere saker drøftes i et tverrfaglig perspektiv. En tydeliggjøring av krav har ført til at bestillerkompetansen hos PPT er bedret.

Strategien for forskning og utvikling har vært nedprioritert

Målsettingen om at Statped skal ha en strategi for prioritering av områder for forsknings- og utviklingsarbeid og være en samarbeidspartner for UH-sektoren er den av målsettingene som har fått minst oppmerksomhet i omstillingsprosessen. Det gis likevel inntrykk av at dette er et arbeid som nå skal prioriteres. Statpeds strategi for FoU-arbeid sier noe om hvordan FoU virksomheten i Statped skal organiseres og hva som skal prioriteres. Deloitte mener at strategien bør være tydeligere på hva fremtidens Statped skal være, og hvilken kunnskap som bør utvikles. Det bør prioriteres å igangsette prosjekter på tema hvor det er lite forskningsbasert kunnskap i dag.