Nye prosjekter for Bufdir og ASD

Vi har nylig fått to nye prosjekter:

På oppdrag for Barne- ungdoms- og familiedirektoratet skal vi kartlegge Barrierer for høyere utdanning – hvilke barrierer personer med nedsatt funksjonsevne (inkludert lese- og skrivevansker) møter på universiteter og høyskoler og om disse barrierene reduserer deres mulighet til å studere. Prosjektet skal i hovedsak baseres på en spørreundersøkelse blant studenter.

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet skal vi gjennomføre en Evaluering av Grunnstønadsordningen. Grunnstønad dekker ekstrautgifter forårsaket av sykdom eller nedsatt funksjonsnedsettelse. Vi analyserer om ordningen er treffsikker og om forvaltningen er effektiv. Rambøll Management Consulting er underleverandør til Proba i dette oppdraget.

Kontaktperson for begge prosjektene er Audun Gleinsvik.