Nytt prosjekt om minoriteter og fosterhjem

Proba er tildelt et FOU-oppdrag om minoriteter og fosterhjem, på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Formålet med prosjektet er å skaffe et kunnskapsgrunnlag om barn med minoritetsbakgrunn i fosterhjem. Fokuset skal rettes mot slektsfosterhjem eller fosterhjem i nære nettverk. Med minoritetsbakgrunn menes urfolk, nasjonale minoriteter og barn med innvandrerbakgrunn. Resultatene fra prosjektet skal bidra til kvalitetsutvikling og kompetanseheving innen barnevernfeltet. Prosjektets formål er også å bidra til å bedre statistikkgrunnlaget for minoritetsplasseringer i fosterhjem.

Kontaktperson for oppdraget er Trude Thorbjørnsrud.