Proba har fått FoU-midler!

Proba har fått prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratets FoU-midler til to prosjekter, et om arbeidsinkludering gjennom place/train-tiltak og et om unge brukere i Nav. FOU-midlene lyses ut årlig, og forskningsmiljøer inviteres til å utarbeide problemstilling og prosjektbeskrivelse innenfor noen angitte temaområder. Vi er stolte over at begge søknadene våre ble tildelt midler!

Prosjektene vi skal gjennomføre er:

1) Komparativ studie av place-then-train-tiltak. Organisering, innhold og resultater
Det gjennomføres i dag en rekke arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, som bygger på «place then train» – tankegangen. Alle innebærer oppfølging av brukeren inn i og i et arbeid, samt oppfølging av arbeidsgiver. Det er gjennomført evalueringer av flere av tiltakene hver for seg, men de er ikke tidligere sammenliknet systematisk, verken med hensyn til faktisk innhold eller resultater. I prosjektet skal vi fokusere på hvilke dimensjoner ved tiltakene som er viktige for at brukerne skal oppnå målet om å få og beholde jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi vil:

1) Kartlegge hvordan tiltakene skiller seg fra hverandre i praksis, langs dimensjoner som kan ha betydning for kvaliteten og resultatene for deltakerne.

2) Belyse de involverte aktørenes erfaringer med de aktuelle kjennetegnene ved tiltakene – det vil si veilederne som jobber med oppfølgingen, samarbeidspartnere, arbeidsgivere og deltakere.

3) Undersøke hvordan resultatene av tiltakene varierer avhengig av de ulike kjennetegnene ved tiltakene.

Tiltakene vi skal se på er

 • Ÿ  Oppfølging (tidligere arbeid med bistand og oppfølging)
 • Ÿ  Supported employment
 • Ÿ  AAP som lønnstilskudd
 • Ÿ  Kjerneoppgaver i Nav
 • Ÿ  «Snart ansatt»
 • Ÿ  IPS (individuell jobbstøtte) finansiert av tilskudd til utprøving av IPS-metodikk (Helsedirektoratet)

Vi skal kartlegge kjennetegn ved og erfaringer med de ulike tiltakene gjennom å intervjue tiltaksarrangører og deltakere. Videre skal vi gjennomføre en statistisk analyse av hvordan resultatene for deltakerne varierer med kjennetegnene ved organiseringen av og gjennomføringen av tiltakene.

Simen Markussen (Frisch-senteret) og Øystein Spjelkavik (AFI) er rådgivere/kvalitetssikrere i prosjektet. Prosjektleder hos Proba er Helene Berg.

2) Hva er vellykket kartlegging og oppfølging av utsatte unge i NAV? 
I dette prosjektet ønsker vi å identifisere hva som kjennetegner vellykket kartlegging og oppfølging av utsatt ungdom mellom 16 -25 år. Med utsatt ungdom mener vi unge som står i fare for å falle ut av videregående opplæring og/eller har utfordringer med å komme seg inn på det ordinære arbeidsmarkedet på egenhånd. Denne gruppen er sammensatt, og mange har behov for oppfølging fra flere instanser.

I prosjektet ønsker vi å oppsummere forskningsbasert kunnskap om oppfølging av ungdom i NAV, samle erfaringsbasert kunnskap fra NAV-veiledere  i utvalgte ungdomsteam, samt undersøke hvilke erfaringer ulike ungdommer har fra den oppfølgingen og støtten de har fått i NAV.

I prosjektet skal vi undersøke følgende problemstillinger:

 • Hva er god veiledningsmetodikk overfor ungdom – hvilken nytte har man av veiledningsplattformen som NAV bruker?
 • Hva er gode modeller for å sikre unge brukeres innflytelse?
 • Hvordan skape gode arbeidsprosesser (behovsvurdering, arbeidsevnevurdering, aktivitetsplan) som bidrar til at unge brukere kommer nærmere arbeidsliv og eller utdanningssystemet?
 • Hva er god samhandling med øvrige tjenester og samarbeidspartnere i oppfølgingen av utsatt ungdom med sikte på arbeidstilknytning og økt mestring/livskvalitet?
 • Hvordan organisere kontoret slik at det kan frigjøres ressurser til skreddersøm  i oppfølging av ungdom som står i fare for å bli marginaliserte?

Prosjektleder er Trude Thorbjørnsrud.