Tre nye prosjekter

Proba har fått flere nye prosjekter: Vi har fått to prosjekter for KS. I «Regionalisering av kulturpolitikken» skal vi analysere virkningene av å overføre oppgaver og midler på det kulturpolitiske feltet til regioner. Prosjektet har sammenheng med at det forventes at regjeringen vil foreslå å erstatte dagens fylker med om lag 10 regioner.

I «Kartlegging av kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter» skal vi kartlegge bruken av egne ansatte versus oppdragstakere på enkelte tjenesteområder. Prosjektet har sammenheng med rettstvister knyttet til at oppdragstakere har krevd å få ansettelseskontrakter, noe som kan gjøre at det blir vanskelig eller dyrt for kommunene å opprettholde dagens tjenestetilbud.

I samarbeid med Devoteam, skal vi bistå Brønnøysundregistrene med samfunnsøkonomiske analyser av mulig IKT-investeringer. I samarbeid med Holte Consulting skal vi bistå Direktoratet for Byggkvalitet med utredning av konsekvenser av mulige endringer i krav til tilgjengelighet i bygg.

Kontaktperson for alle tre prosjektene er Audun Gleinsvik