Flere nye prosjekter

Proba har fått i oppdrag fra Norsk industri å vurdere ordningen med opplæringskontor innenfor fagopplæringen. Det eksisterer i dag om lag 300 opplæringskontor som er bindeleddet mellom fylkes­kommunen og bedrifter med lærlinger. Vi skal se på hvordan kontorene kan organiseres og finansieres for å øke kvaliteten på fagopplæringen og samtidig redusere kostnadene for bedriftene. Oppdraget består av å vurdere kontorenes organisering og samhandling med relevante aktører, samt drøfte kontorenes rolle i fremtiden. Vi retter særlig søkelys på lærlingetilskuddet fra fylkeskommunen og oppgaver som kontorene har på vegne av henholdsvis fylkeskommunen og NAV.

Følgeevaluering av SIO – Statlig initierte omsorgstjenester

Den 1.mai 2016 igangsettes ett treårig forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester i utvalgte kommuner. Vi har i samarbeid med Agenda Kaupang fått i oppdrag å følgeevaluere forsøket. Vi skal gjennom intervjuer med ledelsen og tildelingsfunksjon av omsorgstjenester i berørte kommuner, brukerundersøkelser og analyse av KOSTRA-tall identifisere erfaringer og konsekvenser av en statlig finansiering. Proba skal delta i alle faser av oppdraget, men har et særskilt ansvar for å følge opp brukerperspektivet gjennom intervjuer og fokusgrupper med brukere, pårørende og ansatte som er involvert i tildelingsprosessen. Det vil årlig bli produsert statusrapporter fra forsøket. Sluttrapporten skal foreligge i 2020. Prosjektleder er Kjell E Værnor i Agenda Kaupang, mens Lars-Erik Becken er ansvarlig for Probas sine leveranser.

Kontaktperson er Lars-Erik Becken