Nytt prosjekt: Arbeidssituasjonen for personer med utviklingshemming

På oppdrag for Rettighetsutvalget skal vi framskaffe kunnskap om situasjonen for utviklingshemmede når det gjelder arbeid og arbeidsrettet aktivitet.

Prosjektet har tre problemstillinger:

  • Hvilke tiltak har vært benyttet for å oppnå økt arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming?
  • Hva er tiltakenes effekt på økt arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming?
  • Hvilke tiltak kan i framtiden bidra til økt arbeidsdeltakelse for personer med 
utviklingshemming?

Målgruppa for prosjektet er personer som:

  • kan og ønsker å være i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet, og
  • på grunn av en utviklingshemming har behov for bistand fra Nav og/eller kommunen for å kunne være i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet

Vi benytter en rekke datakilder i prosjektet:

1) Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet over uføretrygdede og AAP-mottakere med utviklingshemminger. Vi får her en oversikt over brukernes deltakelse i ulike typer arbeidsrettede tiltak og varig tilrettelagt arbeid.

2) En litteraturstudie over eksisterende forskning om arbeidsrettede tiltak for personer med psykisk utviklingshemming.

3) Vi gjennomfører enkelte telefonintervjuer med relevante myndighetsinstanser i Sverige og Danmark. Formålet er å få informasjon om deres tiltaksbruk og erfaring med samme målgruppe.

4) Intervjuer med Nav-veiledere: Vi gjennomfører telefonintervjuer med over 40 NAV-veiledere. Formålet er å undersøke hva som er bakgrunnen for den måten arbeidsrettede tiltak brukes på for den aktuelle målgruppa, veiledernes erfaringer og vurdering av effekten av tiltak, deres mening om potensialet for økt arbeidsdeltakelse for psykisk utviklingshemmede, og hva slags tiltak (eksisterende eller nye) de mener kan være hensiktsmessige for denne gruppa.

5) Vi skal intervjue noen tiltaksleverandører for å undersøke hvilke vurderinger de gjør når det gjelder å formidle deltakere til ordinært arbeid. Vi vil også spørre om deres vurdering av potensialet for økt arbeidsdeltakelse, og hvordan kan man best oppnå det.

Prosjektet skal være ferdigstilt i løpet av januar 2015.