Nytt prosjekt om vold mot menn i nære relasjoner

Proba skal på oppdrag fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjøre en studie av menn som utsettes for vold i nære relasjoner.

Bufdir har ansvar knyttet til ulike hjelpetiltak for kvinner og menn som utsettes for vold i nære relasjoner. Hjelpetiltakene er familieverntjenestene, krisesentertilbudene, sentre mot incest og seksuelle overgrep og bo- og støttetilbud for unge utsatt for tvangsekteskap/æresrelatert vold. Bufdir har nå behov for mer kunnskap om i hvilken grad og i hvilke relasjoner menn utsettes for vold, samt hvilket bistandsbehov mennene har. Prosjektet er tredelt og inneholder en forekomststudie, en spørreundersøkelse og intervjuer med menn som utsettes for vold i nære relasjoner. Resultatene fra intervjustudien skal gi grunnlag for anbefalinger for videreutvikling av hjelpetiltakene. En overordnet målsetting med prosjektet er å frembringe empirisk kunnskap som kan nyansere og utvide etablerte teoretiske forståelser av vold i nære relasjoner. Prosjektet skal pågå ut 2016.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forsker Claes Ekenstam ved Högskolan i Borås og Jørgen Lorentzen fra Hedda Foundations.