Artikkel i Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet 3/2015 inneholder en artikkel av Synne Klingenberg og Helene Berg: «Sykefravær i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen: En nedbemanningsstrategi?»

Under finanskrisen i 2009 økte sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen, mens det avtok i 2010. Arbeidsgivere kan ha interesse av at arbeidstakere blir sykmeldt i stedet for oppsagt når bedriften har et nedbemanningsbehov. Årsaken er at opplærings- og rekrutterings­kostnader gjør det kostbart å først si opp ansatte når det er lav aktivitet og så ansatte nye når aktiviteten tar seg opp igjen. For de ansatte er det dessuten mer lønnsomt å motta sykepenger enn å bli permittert. Ved å analysere registerdata finner vi indikasjoner på at bedrifter med et midlertid nedbemanningsbehov benyttet sykmeldinger for å kunne beholde ansatte i påvente av en forventet oppgang, mens dette i mindre grad fant sted i bedrifter som opprettholdt en lavere bemanning.

Les hele artikkelen her