Nytt prosjekt: Evaluering av ny anskaffelsesprosess i NAV

Proba har fått i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å evaluere NAVs anskaffelse av nye avklarings- og oppfølgingstiltak. Som følge av en forskriftsendring høsten 2014 blir to ulike avklaringstiltak og to ulike oppfølgingstiltak slått sammen. Det nye avklaringstiltaket og det nye oppfølgingstiltaket skal anskaffes ved anbudskonkurranse.

Målene med reformen er å forenkle regelverket for arbeidsmarkedstiltakene, gi økt mangfold av leverandører, og øke kvaliteten i det samlede tiltakstilbudet som følge av flee leverandører og konkurranse.

I prosjektet skal vi først vurdere hvorvidt NAVs planer og opplegg for anskaffelsen har ivaretatt formålet med reformen. I en senere fase skal vi vurdere hvorvidt endringene faktisk har oppfylt målsettingene. Vi vil benytte dokumentstudier, intervjuer og rapportering fra NAV fylkene i evalueringen.

Kontaktperson hos Proba er Helene Berg