Nytt prosjekt: Aktivitetskrav for sykmeldte (Hedmarksmodellen)

Proba skal evaluere Hedmarksmodellen på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Modellen, som har vært prøvd ut i Hedmark, går ut på å håndheve aktivitetskravet for sykmeldte strengere enn hva som har vært praksis. Kravet sier at den sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen åtte uker for å få rett til sykepenger. I forsøket mottar alle sykmeldte et brev med informasjon om aktivitetskravet og melding om midlertidig stans av sykepengene. I tillegg etableres saksbehandlingsverksteder der aktivitetskravet i enkeltsaker vurderes av NAV og rådgivende lege/psykolog.

Direktoratets egen analyse viser at modellen har gitt sterk reduksjon i sykefraværet i Hedmark (les mer her), og den skal nå prøves ut i Aust-Agder, Rogaland og Buskerud. Forsøket skal pågå ut 2016. Proba skal undersøke hvordan Hedmarksmodellen bidrar til praksisendring knyttet til aktivitetskravet hos aktørene i sykefraværsarbeidet – dvs. NAV, lege/sykmelder, arbeidsgiver og den sykmeldte – samt hva som er hindringer og løsninger i samarbeidet mellom aktørene. Direktoratet skal selv gjennomføre effektanalyse av forsøket i de tre fylkene.

Prosjektleder hos Proba er Lars-Erik Becken.