To evalueringer for Husbanken

Proba samfunnsanalyse gjennomførte to evalueringsoppdrag for Husbanken i 2014; evaluering av tilskudd til tilpasning og evaluering av grunnlån. Begge rapportene er nå offentlig tilgjengelig.

Tilskudd til tilpasning

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Husbanken evaluert tilskudd til tilpasning. Formålet med tilskuddet er å bidra til at personer med redusert funksjonsnivå og/eller sviktende helse får en bolig som over tid fungerer godt. Det tilsiktede resultatet er at brukere blir boende i egen bolig lengre.

Bakgrunnen for evalueringen er at det har vært en nedgang i bruken av tilskuddsordningen og at nær halvparten av de bevilgede midlene ikke ble tatt i bruk i 2012. Situasjonen var noe bedre i 2013, men også da var tilpasningstilskuddet brukt mindre enn forventet. Evalueringens formål har vært å frembringe kunnskap om effektene av tilskuddet, belyse problemstillinger knyttet til underforbruk av tilskuddet og foreta en komparativ analyse av bruken av tilskuddet i Norge og Sverige.

Vi finner at ordningen bidrar til måloppnåelse på en måte som er kostnadseffektiv for kommunene. Videre finner vi at sider ved Husbankens forvaltning av tilskuddet og måten kommunene organiserer arbeidet på, har betydning for det observerte underforbruket. Sammenlikningen med den svenske ordningen, viser at tilskuddet brukes mer aktivt i Sverige. Dette ser vi som et resultat av at ordningen er rettighetsbasert i Sverige, mens den er behovsprøvd i Norge.

Les rapporten her

 

Grunnlån

Proba samfunnsanalyse har evaluert Husbankens grunnlån til eksisterende boliger. Formålet med grunnlånet er å bidra til bedre miljø/energi og universell utforming i eksisterende boligmasse.

I 2013 ble det gitt grunnlån til utbedring til 3500 boligenheter fordelt på 100 saker. Omtrent 71 prosent av det totale lånebeløpet på 1,4 milliarder gikk i 2013 til borettslag. Denne andelen har økt de siste årene. Støtte til borettslag er en effektiv måte å treffe mange enheter, og vi anbefaler å videreføre denne praksisen.

Vi finner at det er en rekke forhold ved eksisterende bygg som legger begrensninger for de uttalte målene til Husbanken når det gjelder universell utforming og energi/miljø. Husbankens mål på universell utforming og miljø/energi er til tider vanskelige å oppnå for utbedringsprosjekter. Vi mener grunnlånets må finne en posisjon der de stimulerer til forbedret miljø/energi og universell utforming av eksisterende bygg, uten å legge målsetninger som er for vanskelige å oppnå og samtidig ikke komme i konflikt med markedet for utbedring.

Vi anbefaler også tydeligere føringer fra myndighetene for grunnlånet, gjennomgang av begrepsbruk, likere praksis mellom regionkontorene, mer målrettet informasjon og markedsføring, samt en gjennomgang og tydeliggjøring av Husbankens veileder for grunnlån, gjerne utarbeidelse av egen veileder for nybygg og utbedring.

Les rapporten her

Kontaktperson for begge evalueringene er Lars-Erik Becken