Nytt prosjekt: Klage- og påvirkningsmuligheter AAP

Vi har fått i oppdrag å utrede formelle og uformelle klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Oxford Research.

Ved innføringen av AAP het det om aktivitetskravet at mottakeren skulle være under aktiv behandling, ha behov for arbeidsrettet tiltak eller etter å ha prøvd tiltak fortsatt anses å ha en viss mulighet for å komme i arbeid under oppfølging fra NAV. En endring i folketrygdloven i 2013 tydeliggjorde koblingen mellom ytelse og tildeling av tiltak, idet formuleringen ”behov for tiltak” ble erstattet med ”deltar i et arbeidsrettet tiltak”. Tildeling av arbeidsrettede tiltak er hjemlet i lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven), noe som innebærer at vedtak om tiltak ikke behandles som et enkeltvedtak, og ikke kan påklages etter forvaltningsloven. Sivilombudsmannen har imidlertid påpekt at avgjørelser om tiltak som utløser rett til økonomiske ytelser som AAP er å betrakte som enkeltvedtak.

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker med prosjektet en utredning av de formelle og uformelle klage- og påvirkningsmulighetene som søker og mottaker av arbeidsavklaringspengene har til å påvirke og medvirke til egen prosess.

Utredningen gjøres på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektleder er Trude Thorbjørnsrud.