Evaluering av Arbeidstilsynet

Proba skal i samarbeid med Agenda Kaupang evaluere Arbeidstilsynet, på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Vi skal vurdere om Arbeidstilsynet som organisasjon er hensiktsmessig og effektiv i lys av de oppgaver som Arbeidstilsynet har. Videre skal vi se på om Arbeidstilsynet har et riktig tilsynsfaglig fokus, og om en klarer å utnytte og bygge kompetanse i organisasjonen på en måte som sikrer en helhetlig og tilsynsfaglig god praksis. Basert på resultater fra kartlegging og en samlet analyse av problemstillingene vil vi gi en uavhengig vurdering av om Arbeidstilsynet har innfridd de mål og forventinger som ble satt av departementet forut for den omfattende omstillingen av tilsynet i perioden 2004–2006.

Agenda Kaupang er prosjektleder for evalueringen. Kontaktperson hos Proba er Trude Thorbjørnsrud.