Nytt prosjekt: Samarbeid mellom utdanningsmyndigheter og arbeids- og velferdsforvaltningen om opplæring for voksne

Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet samarbeider om en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Målet er å utvikle en ny og helhetlig politikk for å forbedre kunnskap og ferdigheter blant voksne med lite utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller ikke anerkjent kompetanse. Vi har i sammen med NIFU fått i oppdrag å belyse samarbeidet på lokalt nivå, med et søkelys på de regler og ordninger som skaper problemer for realisering av egnede samarbeidsløsninger for videregående opplæring. Studien er basert på en casestudie i åtte fylker. Rapporten skal foreligge innen utgangen av mai 2015.
Prosjektleder: Lars-Erik Becken