Proba fyller fem år!

Proba samfunnsanalyse har rundet fem år, og i den forbindelse er det grunn til en kort oppsummering. Proba samfunnsanalyse ble etablert den 7. oktober 2009 av fire ansatte i Econ Pöyry, som var nysgjerrige på å prøve ut en tilværelse med mindre byråkrati og større frihet. Vårt utgangspunkt var et samfunnsengasjement og en tro på at kunnskap gir bedre grunnlag for handlingsvalg både for offentlige og private aktører, og vi ønsket å fortsatt bidra til kunnskapsutvikling på viktige samfunnsområder.

Siden starten har vi vokst til ti ansatte, med utdannelser innen sosiologi, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og antropologi. Siden oppstarten har vi gjennomført rundt 120 prosjekter for 37 ulike oppdragsgivere. For tiden deltar de ansatte i om lag 30 prosjekter. Prosjektene varierer i størrelse; fra flerårige oppdrag av en verdi på flere millioner kroner, til kortvarige oppdrag på noen få ukeverk. Per i dag løper enkelte oppdrag frem til 2018.

Våre største oppdragsgivere er departementer og direktorater: Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet som de aller største, fulgt av NAVs Forskningsfond FARVE, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utdanningsdirektoratet, Barne-, likestilling- og integreringsdepartementet, Finansdepartementet, Utlendingsdirektoratet, Senter for seniorpolitikk og Husbanken. Andre typer oppdragsgivere er interesseorganisasjoner som f.eks. Norsk olje og gass, KS, MOT, Blindeforbundet, Virke og Spekter. Rundt en tredjedel av oppdragene er samarbeidsprosjekter.

Vi har til nå samarbeidet med om lag 20 ulike forskningsinstitutter/konsulentfirmaer. Vi har jobbet med et bredt spekter av temaer. Vi har f.eks. evaluert NAVs brukeroppfølging, en rekke konkrete ytelser/tiltak ovenfor NAV-brukere, sykefraværsoppfølging, trygdeytelser, boligsosiale virkemidler, integreringspolitikk, seniorpolitikk, videregående opplæring, virkemidler ovenfor funksjonshemmede, diskriminering, barnevern, kulturtiltak, mv.

Selv om de fleste oppdragene er tradisjonelle kartlegginger/evalueringer, inngår også elementer som utvikling av forsøksdesign, samfunnsøkonomiske analyser, fremtidsbilder mv. Mange av oppdragene retter søkelys på samhandlingen mellom de ulike velferdsaktørene innen stat og kommune.

Fra å være en ny og ukjent aktør innenfor utrednings- og evalueringsmarkedet for fem år siden, er vi i dag godt plassert blant de miljøer som er aktuelle for oppdrag innenfor arbeids- og velferdsfeltet. For de kommende årene forventer vi å fortsette å styrke vår stilling ved å rekruttere nye medarbeidere som kan utvide vårt kollektive fagmiljø, og ved å levere prosjekter av høy kvalitet. Ønsket er at vi om fem år har befestet vår posisjon innen arbeids- og velferdsfeltet, men at vi også har kommet sterkere inn på områder som f.eks. kulturfeltet, helse, velferdsteknologi og utdanning.