Nytt prosjekt: Livslang læring og seniorers ”employability”

Senter for seniorpolitikk (SSP) skal bidra til å gi norsk arbeids- og samfunnsliv økt kunnskap om hva som motvirker utstøting og hva som fremmer økt yrkesdeltakelse blant arbeidslivets seniorer. Vi har – sammen med NIFU – fått i oppdrag fra SSP å se på hvordan ulike former for opplæring kan bidra til å få seniorer til å stå lengre i arbeid. Hovedsakelig skal prosjektet belyse følgende:

1. Hva bidrar til å fremme livslang læring på arbeidsplassene?
2. Hvilke begrensninger og hindringer opplever seniorene for kompetanse-utvikling på arbeidsplassen og for deltagelse i etter- og videreutdanning?
3. På hvilken måte kan virksomhetene legge til rette for livslang læring?
4. Hvordan kan livslang læring bidra til å mobilisere seniorene på en bedre måte?

Prosjektet skal avsluttes høsten 2015.

Prosjektleder for prosjektet er Lars-Erik Becken.