To nye boligprosjekter for Husbanken

Proba har fått to nye prosjekter for Husbanken.

Vi skal evaluere Husbankens Grunnlån som skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljøeffektivitet og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, skaffe boliger til vanskeligstilte og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Vi skal i oppdraget:

–  gi en beskrivelse av markedet for kvalitet i eksisterende boliger
–  analysere ulike problemstillinger knyttet til anvendelsen av grunnlånet
–  gi anbefalinger om hvordan grunnlånet kan bidra til økt måloppnåelse i forhold til miljøoppgradering og økt tilgjengelighet i eksisterende bebyggelse.

Evalueringen er avgrenset til å se på bruk av grunnlånet for ombygging/rehabilitering av eksisterende boligmasse.

Vi skal evaluere Husbankens Tilskudd til tilpasning som skal bidra til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskudd tildeles enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig. Det skal vektlegges at tilpasningsbehovet er av varig karakter. Familier med funksjons-hemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd. Det kan gis tilskudd til spesialinnredning/spesial¬tilpasning/ombygging både i forhold til tilrettelegging av boligen og uteområder. Det er kommunene som vurderer om de skal gi tilskudd og hvor mye som skal gis ut fra en økonomisk behovsprøving av søkeren. Vi skal i oppdraget:

–  Frembringe kunnskap om effektene av tilskudd til tilpasning av bolig som virkemiddel.
–  Bidra til å belyse problemstillinger knyttet til underforbruk av boligtilskudd til tilpasning i norske kommuner.
–  Sammenlikne bruken av tilskudd til tilpasning i Norge med tilsvarende ordning i Sverige.

Begge prosjektene skal rapporteres innen årsskifte.

Prosjektleder for begge prosjektene er Lars-Erik Becken.