Nytt prosjekt: Resultatbasert finansiering av formidlingsbistand

Høsten 2013 startet det opp et forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand for personer med nedsatt arbeidsevne. Forsøket pågår i tre fylker. I forsøket er en stor andel av betalingen fra NAV til tiltaksarrangørene avhengig av de resultatene de oppnår for den enkelte bruker. Målet er ordinært arbeid. Formålet med forsøket er å prøve ut om økonomiske insentiver har effekt når det gjelder å stimulere tiltaksarrangører til innsats som bidrar til at flere med nedsatt arbeidsevne kommer over i arbeid.

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet skal Proba kartlegge iverksettingen av forsøket og erfaringene fra den første fasen. Vi skal undersøke hvordan tiltaksarrangørene, NAV-kontorene og NAV fylkene vurderer forsøket. Prosjektet skal i hovedsak gjennomføres ved å intervjue informanter i NAV og hos tiltaksarrangørene.

Kontaktperson: Helene Berg