To nye prosjekter

Proba har fått to nye oppdrag:

Internasjonal sammenligning av sykefravær: På oppdrag for Arbeidsdepartementet og i samarbeid med professor Arne Mastekaasa skal Proba utrede om data fra LFS (tilsvarende AKU) kan brukes til å lage internasjonale sammenligninger av sykefravær samt hva som kan forklare forskjellene i sykefravær mellom landene. Gjennom intervjuer og litteraturstudier skal vi kartlegge hvordan LFS lages i ulike land, hvordan forskjeller i LFS og i regelverk for sykemelding kan gi forskjeller i registrert sykefravær og hva som kan bidra til reelle forskjeller i fraværet. Videre skal vi analysere LFS-data fra ulike land for å vise virkningen av sammensetningen av sysselsettingen og enkelte andre faktorer.

Kommunenes rekruttering av arbeidsinnvandrere: På oppdrag for KS skal Proba kartlegge kommunenes rekruttering av arbeidsinnvandrere samt deres erfaring med reguleringer og ulike rekrutteringsformer, -kanaler og -tiltak. Videre skal vi studere erfaringene med arbeidsinnvandrere som arbeidskraft. Kartleggingen vil skje gjennom intervjuer og en spørreundersøkelse.

Kontaktperson hos Proba for begge prosjekter er Audun Gleinsvik