Nytt prosjekt om vold i asylmottak

Proba skal i samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) kartlegge forekomsten av vold og trusler i statlige asylmottak. Prosjektet skal gi en oversikt over omfanget av vold og trusler, samt gi mer kunnskap om bakgrunnen for slike episoder. Utlendingsdirektoratet er oppdragsgiver for prosjektet.

UDI gjennomførte i 2007 en kartlegging av vold og trusler i asylmottak. Undersøkelsen viste at forekomsten var relativt lav. Det er i årene etter 2007 skjedd store endringer på mottaksfeltet og antall mottak er nær fordoblet. Beboermassen har i snitt vært lenger i mottak enn det som var tilfelle tidligere, og består i dag av over 30 pst utreisepliktige personer.

Undersøkelsen UDI ønsker gjennomført har et todelt siktemål. UDI har på den ene siden behov for styringsinformasjon og kunnskap om voldens omfang, alvorlighetsgrad, offer og bakgrunn. På den andre siden ønsker UDI bidrag til å utvikle metoder og hjelpemidler som kan forebygge vold og trusler i mottakene. Det innebærer informasjon om den kompetansen og de rutinene som foreligger i dag er tilstrekkelige til håndtere vold i asylmottak.

Kontaktperson hos Proba: Trude Thorbjørnsrud