Evaluering av ordningen med stimuleringsmidler til kulturskoletilbud

Proba har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å evaluere ordningen med stimuleringstilskudd til kulturskoler og kulturskoletilbud.

I Prp. 1 S (2009-2010) foreslo regjeringen å opprette et øremerket stimulerings­tilskudd til kulturskoler som en del av Kulturløftet II. Kunnskapsdepartementet ga i perioden 2010-2012 gitt Utdannings­direktoratet i oppdrag å fordele stimuleringstilskudd til kommunale kulturskoler og andre som gir et kulturtilbud til barn og unge. Et overordnet mål med tilskuddsordningen har vært å gi et mangfoldig kulturtilbud til flere elever, og legge til rette for en bedre ressursutnyttelse. Tilskuddsordningen skulle bidra til å utvikle ny aktivitet og å skape nye modeller for samarbeid og organisering. For hvert av årene er det blitt fordelt om lag 40 millioner kroner, og rundt 200 prosjekter har fått støtte hvert av de tre årene.

Problemstillingen for undersøkelsen er i hvilken grad prosjektene som har fått tilskudd har lykkes i å nå målsettingene som er satt for stimuleringstilskuddet og prosjektenes egne målsettinger, hvilken betydning prosjektene har hatt i innføringen av kulturskoletimen i skolen, samt hvilken betydning stimuleringstilskuddet har hatt for prosjektenes måloppnåelse.

Kontaktperson hos Proba: Trude Thorbjørnsrud